واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

در این بخش قطعات تولیدشده از بدو تولید تا انتها تحت آزمایشات فیزیکی و ابعادی قرار می گیرد.تعیین درصد خلوص مس،تعیین دانه بندی پودرهای تولیدی،سیالیت پودر ،چگالی وسایر خواص استحکامی جزء برنامه های کنترل کیفی است.علاوه بر خدمات فوق ارائه خدمات به خارج از سازمان نیز از توانمندیهای این واحد می باشد.

واحدهای فرآیند تولید

واحد قالب سازی

واحد قالب سازی

در واحد قالبسازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیند های تراشکاری ،....

واحد آتمیزه

واحد آتمیزه

این بخش از کارخانه تولید پودرهای مورد لزوم برای قطعات سفارش شده مشتریان را بر عهده دارد....

واحد پرسکاری

واحد پرسکاری

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات بر عهده داردو ...

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که ....