•                   
  •                                                                         

شرکت فرآورده های متالورژی پودری سهند

بوش های خود روغنکار

بوش های خود روغنکار

بوش های سیلندری ، آکسیالی، کروی

قطعات پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات پودری آهنی، قطعات ساختار یافته

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی

فیلتر های برنزی در انواع مختلف

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه

پودر مس ، پودر برنز