پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه پودرهای آتمیزه پودرهای آتمیزه

پودرهای تولیدی این شرکت به روش آتمیزاسیون و طی مراحل مختلف تولید و مصرف می گردد.

سایر محصولات

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که ....

بوشهای خودروغنکار

بوشهای خود روغنکار

بوشهای خودروغنکار با کاربرد در صنایع خودرو سازی، الکترو موتور سازی،لوازم خانگی و غیره

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی با کاربرد ویژه در صنعت هوای فشرده

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی با کاربرد در صنایع خودرو ، الکترو موتور و مصارف صنعتی گوناگون