محصولات و فرایند تولید شرکت


واحد قالبسازی

واحد قالبسازی

در واحد قالبسازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیند های تراشکاری

بوشهای خودروغنکار

بوشهای خودروغنکار

بوشهای خودروغنکار با کاربرد در صنایع خودرو سازی، الکترو موتور سازی،لوازم خانگی

واحد آتمیزه

واحد آتمیزه

این بخش از کارخانه تولید پودرهای مورد لزوم برای قطعات سفارش شده مشتریان را ...

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی

فیلترهای برنزی با کاربرد ویژه در صنعت هوای فشرده

واحد پرسکاری

واحد پرسکاری

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات بر عهده دارد

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی

قطعات متالورژی پودری آهنی با کاربرد در صنایع خودرو ، الکترو موتور و مصارف صنعتی گوناگون

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه

پودرهای آتمیزه آبی مس و آلیاژ مس جهت مصارف صنعتی گوناگون