تولید پودر آتمیزه

واحد قالب سازی

واحد آتمیزه یا تولید پودر

مواد اولیه توسط دستگاههای آتمیزه آبی به پودرهای مورد نیاز تبدیل می گردد.در این بخش پس از مراحل مختلف مانند خشک کردن ،سرند کردن و میکس مواد .... پودر آماده شده با دانه بندی های مختلف جهت استفاده در اختیار واحد تولید قرار میگیرد.پودرهای مس و برنز طبق استانداردهای داخلی 072-B210 , و استاندارد بین المللی AC100 ،ISO 03369 ،ISO 3927 ،ISO 4490 کنترل و تولید میگردد.

واحدهای فرآیند تولید

واحد قالبسازی

واحد قالب سازی

در واحد قالبسازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیند های تراشکاری ...

واحد پرسکاری

واحد پرسکاری

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات بر عهده داردو

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که

کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

در این بخش قطعات تولید شده از بدو تولید تا انتها تحت آزمایشات فیزیکی و ابعادی قرار میگیرد