تولید(واحد پرسکاری)


واحد قالب سازی

تولید

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات برعهده دارد و پودرهای تحویل شده از واحد تولید پودر ،براساس تکنولوژیهای تعریف شده در دستگاههای پرس 5 تن الی 400 تن به محصول تبدیل میشوند و پس از طی مراحل پخت(سینترینگ)و سایزینگ و روغنکاری به امور بسته بندی تحویل می گردد. .

واحدهای فرآیند تولید

واحد قالب سازی

واحد قالب سازی

در واحد قالبسازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیند های تراشکاری ،....

واحد آتمیزه

واحد آتمیزه

این بخش از کارخانه تولید پودرهای مورد لزوم برای قطعات سفارش شده مشتریان را بر عهده دارد

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که

کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

در این بخش قطعات تولید شده از بدو تولید تا انتها تحت آزمایشات فیزیکی و ابعادی قرار میگیرد