کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

واحد کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف میباشند که جهت بدست آوردن استحکام قابل قبول و استاندارد،در کوره سینترینگ تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند. قطعات پس از طی مراحل مختلف در داخل کوره و بعد از مرحله سینترینگ به قسمت سایزینگ ارسال میگردد.

واحدهای فرآیند تولید

واحد قالبسازی

واحد قالب سازی

در واحد قالبسازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیند های تراشکاری ،....

واحد آتمیزه

واحد آتمیزه

این بخش از کارخانه تولید پودرهای مورد لزوم برای قطعات سفارش شده مشتریان را بر عهده دارد....

واحد پرسکاری

واحد پرسکاری

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات بر عهده داردو ...

کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

در این بخش قطعات تولید شده از بدو تولید تا انتها تحت آزمایشات فیزیکی و ابعادی قرار میگیرد