واحد قالب سازی

واحد قالب سازی

ساخت قالب و تجهیزات

در واحد قالب سازی کلیه قالبهای محصولات و قطعات تولیدی طی فرآیندهای تراشکاری ،فرزکاری،عملیات حرارتی ،سنگ زنی و اسپارک ساخته شده و جهت کنترل به بخش کنترل کیفی تحویل داده می شود و در نهایت به انبار قالب جهت استفاده در تولید ارسال میگردند. ساخت تجهیزات ،یدکی ها و سایر دستگاههای مورد لزوم شرکت پس از طراحی در امور فنی و مهندسی در این واحد به مرحله اجرا در می آید.

واحدهای فرآیند تولید

واحد آتمیزه

واحد آتمیزه

این بخش از کارخانه تولید پودرهای مورد لزوم برای قطعات سفارش شده مشتریان را بر عهده دارد....

واحد پرسکاری

واحد پرسکاری

این بخش از کارخانه سهم عمده ای را در تولید قطعات و محصولات بر عهده داردو ...

کوره سینترینگ

کوره سینترینگ

محصولات متالورژی پودر پس از عملیات پرسکاری اولیه دارای استحکام ضعیف می باشند که ....

کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی

در این بخش قطعات تولید شده از بدو تولید تا انتها تحت آزمایشات فیزیکی و ابعادی قرار میگیرد